Tekstschrijvert » Specials » Catshuisoverleg
Teksten lezen: de geschreven woorden tot je laten inwerken

Catshuisoverleg voorjaar mislukt, na verkiezingen herkansing

Catshuisoverleg voorjaar mislukt, na verkiezingen herkansing Verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer worden in de regel iedere vier jaar georganiseerd. De reden voor de vervroegde verkiezingen kwam doordat op 21 april 2012 de coalitiebesprekingen in het Catshuis op niets uit waren gelopen en de premier geen andere mogelijkheid zag dan nieuwe verkiezingen. De verkiezingen zijn op 12 september 2012 en vermoedelijk start, direct na de verkiezingen op 12 september, nog in september 2012 een nieuw Catshuisoverleg.

Catshuisoverleg voorjaar 2012 voortijdig teneinde

Aan het Catshuisoverleg in het voorjaar van 2012 namen CDA,VVD en gedoogpartner PVV deel. Het Catshuisoverleg begon op 5 maart 2012. Opvallend was dat, na het beëindigen van het Catshuisoverleg op 21 april 2012, de coalitie VVD en CDA een persconferentie gaven bij het Catshuis en de gedoogpartner de PVV in de Tweede Kamer In beide persconferenties werd er uitleg gegeven over de reden dat het overleg stuk was gelopen. De beide verklaringen gingen nader in op de reden waarom het niet lukte om het eens te worden over de aanvullende bezuinigingen van zo’n 14 miljard euro.

De onderhandelingen

Zeven weken hebben de zes onderhandelaars overleg gevoerd over de noodzakelijke bezuinigingen om binnen de Europese norm, van een begrotingstekort van maximaal 3%, te kunnen blijven. De miljardenbezuinigingen en hervormingen waren noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese begrotingseis. Op 1 maart 2012 begonnen de onderhandelaars op basis van de ramingen van het Centraal planbureau (CPB) vol goede moed aan het Catshuisoverleg. De onderhandelaars benadrukken dat zij voor hun partij een aantal onderwerpen dienen veilig te stellen. Zo wil de PVV minder asiel en immigratie. Premier Rutte laat daarop weten dat er niet geschreven gaat worden aan een nieuw regeer- of gedoogakkoord. Door het vertrek van een PVV’er uit de factie van de Tweede Kamer verliest de gedoogcoalitie, bestaande uit VVD, CDA en PVV, de meerderheid in het parlement. De vraag die rees was of de gedoogcoalitie voor 30 april 2012 de begrotingsplannen klaar zou hebben. 30 april 2012 was de deadline omdat de Europese Commissie dan de begrotingsplannen van Nederland en de andere lidstaten wilde hebben. De beoogde hervormingen in ondermeer de zorg en sociale zekerheid worden niet door de PVV geaccepteerd. Ook de berichten dat de positie van de minister van Asiel en Immigratie ter discussie staat wordt door de premier tegen gesproken. Het blijkt dat de SGP is bijgepraat, maar de PVV laat weten dat een akkoord nog niet inzicht is.

Berekeningen van de voorgenomen maatregelen

Het CPB heeft op verzoek van de onderhandelaars het pakket maatregelen dat zij voorstaan doorgerekend. De gemaakte berekeningen van het CPB wordt in het Catshuisoverleg doorgesproken. De PVV kan de resultaten van de doorberekening niet aan zijn achterban uitleggen en treedt uit het Catshuisoverleg.

Kabinet

Het kabinet bestond uit VVD en CDA en had gedoogsteun van de PVV. Nu de PVV uit het Catshuisoverleg is gestapt zullen VVD en CDA samen als kabinet naar buiten treden. In de Tweede Kamer komt er een spoeddebat over de ontstane situatie en wat de exacte doorberekeningen zijn van het CPB. De Tweede Kamer wil weten wat de oorzaak is van de beëindiging van het Catshuisoverleg.

Nieuwe verkiezingen

Op 21 april 2012 zijn de coalitiebesprekingen in het Catshuis op niets uitgelopen en de premier ziet geen andere mogelijkheid dan dat er nieuwe verkiezingen zullen moeten komen. De deadline van de Europese Commissie voor het opstellen van een begroting wordt daardoor niet gehaald. Het uitschrijven van de verkiezingen zal niet eerder dan in september kunnen plaatsvinden. In de regel wordt er in Nederland in de vakantiemaanden mei tot en met augustus geen verkiezingen georganiseerd. Tot aan de verkiezingen is er een demissionair kabinet dat blijft bestaan uit de huidige VVD en CDA ministers en staatssecretarissen. De gemaakte concept afspraken in het Catshuisoverleg staan, door het vertrek van de PVV uit het overleg, op losse schroeven. De verkiezingen zullen worden gehouden op 12 september 2012. Aan deze verkiezingen doen 21 partijen mee. De uitslag van de verkiezingen is hier te lezen

Europese Commissie

Als er een demissionair kabinet is, dan zal het moeilijk zijn om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen. Hiervan is het gevolg dat de financiële markten niet positief op de Nederlandse situatie reageren. Ook is het gevolg in de regel dat Nederland afgewaardeerd zal worden en hogere renten moet betalen. Deze hogere rente is ook een gevolg van het gegeven dat Nederland een begrotingstekort heeft die hoger is dan 3%. Bij stijgende rente zal het begrotingstekort eveneens negatief worden beïnvloed. In Nederland hebben de partijen allemaal een eigen visie over het omgaan met en het wegwerken van het begrotingstekort. In het overzicht hieronder wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 8 grootste politieke partijen over dit onderwerp denken.

Op 12 september 2012 stemmen over de eigen financiële toekomst

Nederlanders stemmen in de regel ook met het oog op de financiële gevolgen voor de eigen portemonnee. Als daarbij gekeken wordt naar de standpunten van de acht grootste politieke partijen over de belangrijkste 10 financiële onderwerpen voor de burger, dan wordt de keuze voor een bepaalde politieke partij er niet gemakkelijker op.
onderwerpCDAChristen UnieD66Groen LinksPvdAPVVSPVVD
AOWna geleidelijke verhoging in 2020 bij 67 jaar recht op AOWna geleidelijke verhoging in 2023 bij 67 jaar recht op AOW na geleidelijke verhoging in 2021 bij 67 jaar recht op AOW na geleidelijke verhoging in 2023 bij 67 jaar recht op AOW na geleidelijke verhoging in 2017 bij 67 jaar recht op AOW blijft 65 jaarblijft 65 jaar na geleidelijke verhoging in 2018 bij 67 jaar recht op AOW
Belastingvoor iedereen niet hoger dan ongeveer 35%; Op consumptie hogere belasting Belasting op arbeid goedkoper en op vlees duurder (hoge BTW tarief)Belasting op arbeid goedkoper arbeid goedkoper, maar toptarief van 60% voor boven € 150.000Belasting op arbeid goedkoper,maar toptarief van 60% voor boven € 150.000 voor burgers en bedrijven lastenverlichting; btw omlaagtoptarief van 65% voor inkomens boven € 65.000; btw blijft 19% Belasting op arbeid goedkoper
Hurenlasten Huurlasten eerlijker verdelen Huren mogen 2% stijgen boven de inflatiegeleidelijke openbreking van de huurmarkt huurtoeslag voor de lagere inkomens, maar hogere huren voor hoge inkomensbeperkte stijging boven de inflatie, maar voor hogere inkomens extra huurverhogingen geen huurverhogingen boven inflatiegeen huurverhogingen boven inflatie; geen extra huurverhogingen voor inkomens boven de € 43.000 Huren mogen 3% stijgen boven de inflatie
Hypotheeklasten Bonus bij extra aflossingen; tarief voor aftrek voor iedereen gelijk maximale aftrek van 30% en geleidelijk verlagen naar maximaal € 500.000 de norm wordt aflossen; hypotheekrenteaftrek beperkengeleidelijk hypotheekrenteaftrek afschaffen, invoeren van starterspremie maximale aftrek van 30% en geleidelijk verlagen naar maximaal € 237.000 wordt niet gewijzigdmaximale aftrek van 42% en geleidelijk verlagen in 10 jaar naar maximaal € 350.000 voor nieuwe hypotheken alleen hypotheekrenteaftrek als er wordt afgelost
Kinderbijslag iedereen zelfde bedrag kinderbijslag moet omhoogvanaf het derde kind afschaffen wordt inkomensafhankelijkwordt inkomensafhankelijk vanaf het derde kind afschaffenwordt inkomensafhankelijk vanaf het derde kind afbouwen
Ontslagrechtsoepeler uitbetaling in termijnen van een hogere vergoeding soepeler ontslagrecht met korte procedures en eenduidigerverlaging ontslagvergoeding naar maximaal € 75.000 wordt niet gewijzigd ontslagbescherming handhavenontslagvergoeding maximaal half jaarsalaris
Overheidsfinanciën in 2017 is er een begrotingsevenwicht in 2013 te kort maximaal 3% in 2013 te kort maximaal 3%;in 2017 is er een begrotingsevenwicht rond 2018 is het begrotingstekort wegin 2017 is er een begrotingsevenwicht, maar een groei wordt niet afgeknepen in 2013 te kort maximaal 3% in 2015 te kort maximaal 3% in 2017 is er een begrotingsevenwicht; 24 miljard bezuinigen
Woon- werkverkeerkosten werknemers onbelast, maar kilometervergoeding verlagen van € 0,19 naar € 0,13 per kilometer maximale afstand OV-reiziger; reiskosten blijven onbelast; lagere kilometervergoeding voor de auto belasten OV onbelast, met auto belaste vergoeding blijft onbelast onbelast, kwartje van Kok teruggeven blijft onbelastblijft onbelast
WW duur ww korter WW opbouw opbasis van 3/4 maand per gewerkt jaar hogere vergoeding en kortere duur uitkering omhoog, maar een maximale uitkeringsduur van 12 maanden duur en hoogte blijven onveranderdwordt niet gewijzigd ww-duur wordt niet verkort uitkering omhoog, maar uitkeringsduur wordt beperkt
Zorg basispakket alleen noodzakelijke zorg; geen kosten bezoek huisarts; geen oneigenlijke zaken in de AWBZ Personen die het kunnen betalen moeten een hogere bijdrage betalen in basispakket geen rollator, maar wel dieetadvies en anti-rookcursus; eigen risico omhoogPGB blijft en zorg wordt inkomensafhankelijkwordt inkomensafhankelijk, voor bezoek huisarts geen eigen bijdrage er komen 12.000 extra zorgmedewerkers en geen verhoging van het eigen risico zorg wordt inkomensafhankelijk; PGB blijft; eigen risico wordt afgeschaft wat niet nodig is niet in het basispakket; extra betaling wordt aan iedereen gevraagd

Na de uitslag van de verkiezingen op 12 september 2012 zal er in het Catshuisoverleg zeker gesproken gaan worden over deze financiële punten en zullen er financiële voorstellen met voor en nadelen voor de individuele burger richting de Tweede Kamer gaan.
Cruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingen

Cruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingen

Volgens het meest gebruikte woordenboek Van Dale is populisme: “de neiging zich te richten naar de massa van de bevolking”. Alle politieke partijen, sportverenigingen en sommige individuen hebben in m…
Catshuis-syndroom voorbij mijn kijk op

Catshuis-syndroom voorbij

Het Catshuis is sedert 1963 de ambtswoning van de minister-president. Jacob Cats heeft het laten bouwen en nam het op 14 juli 1652 in gebruik. In de loop der jaren is het gebruik van het catshuis vera…
Gepubliceerd door Tekstschrijvert op 25-08-2012, laatst gewijzigd op 13-09-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • www.kranten.com
  • www.volkskrant.nl
  • www.nos.nl
  • www.telegraaf.nl
  • www.overheid.nl
  • www.kiezenmetkennis.nl
Schrijf mee!